سفارش تبلیغ
صبا

بانک اطلاعات سنجش وارزشیابی

 

با حکیمان همنشین باش تا خودت کامل ونفست شریف و نادانی ات دور گردد . [امام علی علیه السلام]

 
 

مدیریت| ایمیل من

| خانه

پایین

?vahidfalahi

جمعه 87/2/20  ساعت 11:31 صبح

نمونه سئوال ادبیات فارسی پیام نورصفحه 1


  1385
نمونه سوالات دانشگاه پیام نور-ادبیات
 6- با توجه به بیت زیر کدام گزینه درست است؟
«ناهید به زخمه تیز تر گردد                                           چون من سر خامه تیز تر گیرم»
الف) ناهید نویسنده فلک‌وزخمه نوعی قلم است.
ب) ناهیدخنیاگرفلک وزخمه نوعی سازاست.
ج) ناهید ستاره وزخمه نیز نام صورتی فلکی است.
د)ناهید نوازنده فلک‌وزخمه؛مضراب است.
7 - در کدام گزینه توصیه به تلاش وجود دارد؟
الف) چرخ بر هم زنم ار جز به مرادم گردد                      من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
ب) زان پیش که دست و پا فرو بندد مرگ                       آخرکم از آن که دست و پایی بزنیم
ج) رنده عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار                  کار ملک است آنکه تدبیرو تامل‌بایدش
د) بشنو نکته که خود را ز غم آزاده کنی                        خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی
8 -کدام گزینه درباره «درختان اسکلتهای بلور آجین »درست است؟
الف) تشبیه درختهایی که پر از شکوفه است به اسکلتهایی که بلورین است.
ب) تصویری است که درختان بی برگی که برف بر روی شاخه های آن نشسته و یخ زده است.
ج) تصویری است از جهان مردگان که افسرده و یخ زده است.
د) تصویری است از درختان که هنگام سحر قطره های شبنم بر روی شاخه های آن نشسته است.
 9-کدام گزینه نادرست است؟
الف) برای آنکه بتوانیم به زبانی درست سخن بگوییم و بنویسیم باید دستور آن زبان را بدانیم.
ب) شناخت زبان و یادگیری دستور زبان فراگرفتن زبانهای دیگر را آسان تر می کند)
ج) برای آنکه بتوانیم زبانی را بخوبی بشناسیم؛باید با قواعد و دستور آن آشنا شویم.
د) شناخت‌ زبان‌ و‌ یاد‌گیری‌ دستور‌ زبان‌؛ یاری‌ می‌کند‌ که‌ انسان‌ بتواند‌ جمله‌های‌ درست‌ را‌ از‌ نادرست باز‌بشناسد)
10 -کدام گزینه تقسیم بندی درست جمله را به لحاظ پیامی که در بردارد نشان می‌دهد؟
الف) خبری-پرسشی-تعجبی-انشایی                          ب) خبری-پرسشی-تعجبی-امری-معترضه
ج) خبری-پرسشی-تعجبی-امری-دعایی                     د) پرسشی-صادق-کاذب-امری-دعایی
 11-جمله زیر در تعریف کدام گزینه آمده است ؟«لفظ هایی که به وسیله حقیقت؛مجاز در آنها پوشیده می شود و بر پوشنده وپوشیده هر دو با هم دلالت می‌کند».
الف) کنایه                                                                   ب) ایهام
ج) مجاز                                                                       د) ابهام
12 -کدام گزینه درباره تشبیه درست است؟
الف) شرط لازم در تشبیه آن است که مشبه قویتر و برتر باشد.
ب) شرط لازم در تشبیه آن است که مشبه به قویتر و برتر باشد.
ج) ذکر ادات تشبیه در هر تشبیهی ضروری است.
د) برای آنکه خواننده شباهت‌ میان‌ مشبه ومشبه به را دریابد ؛ بایدحتمأ وجه شبه را در تشبیه ذکر کرد.
13 -ارکان استعاره در کدام گزینه درست ذکر شده است؟
الف) مشبه-مشبه به-جامع                                          ب) مستعار-مستعارعنه-جامع
ج) مستعارله-مستعارمنه-جامع                                    د) مستعارله –مستعارعنه-وجه مستعار
14 -کدام گزینه در مورد صائب تبریزی درست است؟
الف) از شاعران قرن دوازدهم هجری است؛به دربار شاه جهان رفت و در تبریز دفن شد
ب) از شاعران قرن یازدهم هجری است؛ به دربار شاه جهان رفت و در اصفهان دفن شد.
ج) از شاعران قرن دهم هجری است؛ به دربار شاهرخ میرزا رفت و در اصفهان دفن شد.
د) از شاعران قرن دوازدهم هجری است؛ به دربار شاهرخ میرزارفت و در اصفهان دفن شد.
15 -مفهوم دقیق بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟
«مگیر از دهن خلق حرف را زنهار                                  به آسیا چو روی پاس دار نوبت را»
الف) به سخنان مردم توجهی نکن اما از حقوق خود نیز تجاوز مکن.
ب) حرف دیگران را جای دیگر باز گو مکن و بدان که رعایت حقوق دیگران ضروری است.
ج) مانع حرف زدن دیگران مشوچون به آسیاب رفتی‌ مراقب‌ باش‌ که ‌‌‌‌آسیابان ‌نوبت‌ تو را ‌به ‌دیگران ‌ندهد.
د) در میان‌حرف مردم‌؛حرف‌‌ مزن ‌و همان‌گونه ‌که درآسیاب نوبت رارعایت می‌کنی ‌به ‌موقع ‌حرف‌ بزن.
16 -خاتم الشعرا لقب کدام شاعر است؟
الف) حافظ                                                            ب) احمدجام(ژنده پیل)
ج) عبدالرحمن جامی                                            د) صائب تبریزی
17 -معنی درست عبارت زیردر کدام گزینه آمده است؟ «مفلس دژروئین است»
الف) اگر فرد بی چیز در قلعه ای باشد؛ آسیب ناپذیر است.
ب) درویش چون دژی محکم اما قابل نفوذ است.
ج) صوفی دارای روحی مهذب است که آتش جهنم در او اثر نمی کند)
د) فرد بی چیز چون قله‌ای است که نمی توان آن را فتح کرد.
 18- کدام گزینه نادرست است؟
الف) نهاد‌بخشی‌از‌جمله‌است‌که‌درباره‌آن‌خبرمی‌دهد.
ب) جزءاصلی ومهم جمله فعل است.
ج) فعل جمله همیشه در بخش نهاد است.
د) به جزء ثابت هر فعل(بن) می‌گویند.
 19-کدام گزینه درست است؟
الف) فعل معلوم فعلی است که زمان وقوع آن معلوم باشد.
ب) فعل مجهول فعلی است که بر شخص معین دلالت نداشته باشد.
ج) فعل ‌لازم ‌یک‌ شخصه ‌به ‌فعلهایی گویند که ‌به ‌صورت ‌لازم ‌فقط ‌به ‌صورت ‌سوم ‌شخص‌ مفرد ‌به ‌کار ‌می‌روند.
د) منظور از فعل مرکب فعلی است که از مجموعه دو یا چند فعل ساخته شده باشد.
20 -به نظرشهیدمطهری؛ تفاوت عمده عرفا با سایر طبقات فرهنگی اسلامی؛ در چیست؟
الف) یک طبقه فرهنگی هستند که علمی به نام عرفان به وجود آورده‌اند.
ب) دانشمندان بزرگی از میان آنها ظهور کرده‌اند.
ج) عزلت گزینی؛ ترک دنیا و زهد را پیشه کرده‌اند.
د) در جهان اسلام یک فرقه اجتماعی را با مختصاتی مخصوص به خود به وجود آورده‌اند.
21 -کدام گزینه در مورد توحید عرفا نادرست است؟
الف) واجب الوجود یکی است و نه بیشتر.
ب) موجود حقیقی منحصر به خداست.
ج) جز خدا هر چه هست(نمود است نه بود).
د) توحید عارف یعنی جز خدا هیچ نیست.
22- .کدام گزینه در مورد عارف درست است؟
الف) او می خواهد جهان را ادراک کند؛یعنی می خواهد تصویری صحیح و نسبتأ جامع و کامل از جهان در ذهن خود داشته باشد.
ب) اوحد اعلای کمال انسان را به‌این‌می‌داند‌که جهان‌را‌آن‌چنان‌که هست‌با عقل خود دریابد.
ج) او خدا را واجب‌الوجود و قائم‌ بالذات‌ می‌داند و غیر خدا را ممکن‌الوجود قائم‌باالغیر و معلول ‌واجب‌الوجود.
د) او می خواهد به کنه وحقیقت هستی که خداست برسدو متصل گرددو آن را شهود نماید.
23 -کدام گزینه در بر دارنده بخشهای مختلف کتاب کشف الاسراراست؟
الف) ترجمه-شأن نزول-تفسیر
ب) ترجمه-تفسیر به شیوه عامه مفسران- تفسیربر طبق مشرب عارفان
ج) تفسیر به زبان عربی- ترجمه و تفسیربه فارسی- تفسیر به مأثور
د) ترجمه-تأویل- تفسیر بر طبق مشرب عارفان
24- منظور از «دوست مهین» در عبارت زیر چیست؟
«گردیدارت بردیداردوست مهین آمدی؛ خود چون بودی»
الف) خدا                                                               ب) پیامبر
ج) معشوق روحانی                                              د) پیر طریقت
25 -موضوع و مؤلف کتاب «اسرارالتوحید»به ترتیب در کدام گزینه درست ذکر شده است؟
الف) در شرح احوال و اقوال ابوسعیدابوالخیر- محمدبن منور
ب) در شرح حال و زندگینامه اولیا– عبدالرحمن سلمی
ج) در تاریخ اسلام- ابوهاشم صوفی
د) شرح احوال و اقوال با یزیدبسطامی- مؤلف آن ناشناخته است.
 


نظر شما( )

لیست کل یادداشت های این وبلاگ

راهنمایی
راهنمای جامع ساخت وبلاگ در بلاگفا
عاشورا
راهنمای تدریس فصل پنجم کتاب ریاضی 1
نمونه سوال نیمسال اول ریاضی 1
نمونه سوال ریاضی 1 - نیمسال اول - شماره 2
مجموعه سوالات امتحانی دوره متوسطه
مجموعه سوالات فنی و حرفه ای
مجموعه سوالات ابتدایی
[عناوین آرشیوشده]

بالا

  [ خانه| مدیریت| ایمیل من| پارسی بلاگ| شناسنامه ]

بازدید

427510

بازدید امروز

7

بازدید دیروز

7


 RSS 


 درباره خودم


 لوگوی وبلاگ

بانک اطلاعات سنجش وارزشیابی

 پیوندهای روزانه


 اوقات شرعی

 فهرست موضوعی یادداشت ها

 آرشیو

نمونه سئوالات ابتدایی
آرشیونوشته های پیشین
بهار 1387

 لینک دوستان

دانشگاه پیام نور
انواع سئوالات نظری وکاردانش وفنی حرفه ای

آوای آشنا

اشتراک